Ochrana životného prostredia

Starostlivosť o jednotlivé zložky životného prostredia je nedeliteľnou súčasťou zabezpečovania výrobných úloh spoločnosti a jedným z rozhodujúcich kritérií rozvojových a strategických zámerov spoločnosti.

Duslo, a.s. sa v roku 1996 prihlásilo k iniciatíve zodpovednej starostlivosti - Responsible Care, ktorá je celosvetovou iniciatívou chemického priemyslu. Jej cieľom je neustála starostlivosť a zlepšovanie v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri výrobe, preprave a používaní chemických výrobkov.

Spoločnosť má od roku 1998 zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva.

Hlavnou zásadou spoločnosti v environmentálnej oblasti je trvalé dodržiavanie a napĺňanie všetkých legislatívnych požiadaviek a dobrovoľných záväzkov, ktoré spoločnosť prijala a postupné systematické znižovanie zaťaženia životného prostredia.

Všetky výrobné prevádzky, sú postupne zosúlaďované s najlepšími dostupnými technikami (BAT), majú vydané a platné integrované povolenia. Prijaté opatrenia zamerané na prevenciu a znižovanie znečisťovania cielene smerujú k dosiahnutiu celkovej vysokej úrovne ochrany životného a pracovného prostredia v spoločnosti.

Svoju zodpovednosť k ochrane zdravia okolitého obyvateľstva Duslo, a.s. dokazuje aj monitoringom zdrojov znečisťovania ovzdušia, a tiež pomocou mobilnej monitorovacej stanice, ktorou kontinuálne sleduje a vyhodnocuje imisnú situáciu v priľahlom regióne prevádzok v Šali. Výsledky imisného monitoringu sú voľne prístupné na: IMISIE

Spoločnosť prostredníctvom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky aktívne spolupracuje a participuje na príprave resp. novelizácii právnych predpisov s cieľom prípravy takých predpisov, ktoré napĺňajú požiadavky na ochranu, ale zohľadňujú aj možnosti priemyslu.

Návrhy, námety a pripomienky k ekológii spoločnosti týkajúce sa činností v lokalite Šaľa je možné nepretržite podávať na tzv. zelenej linke Duslo, a.s. ktorej telefónne číslo je 031 7752100 a činností týkajúcich sa lokality Bratislava v pracovných dňoch na telefónnom čísle 02 4951 3245 a v nedeľu a počas sviatkov na telefónnom čísle 02 4951 2200.


Písomné podnety je možné adresovať na:

Duslo, a.s.
VJ Ekológie
Administratívna budova, ev.č. 1236
927 03 Šaľa

e-mail: jozef.mako@duslo.sk

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT