Bezpečnosť v spoločnosti a jej okolí

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, prevencia závažných priemyselných havárií a civilná ochrana.

 

Spoločnosť s cieľom znižovať riziká vyplývajúce z jej činností prijíma opatrenia a neustále zlepšuje systém riadenia bezpečnosti.

Má vypracovaný a pravidelne aktualizovaný register ohrození a zdravotných rizík, ktorý umožňuje stanoviť efektívne opatrenia na minimalizáciu rizika pre zamestnancov spoločnosti a iných osôb vykonávajúcich činnosti v jej priestoroch. Systém umožňuje parametrizáciu rizika a na jej základe cielené zlepšovanie. Neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizika je určovanie bezpečných pracovných postupov vysokokvalifikovanými odborníkmi.

V oblasti požiarnej prevencie je dôraz kladený na manipuláciu s horľavými a horenie podporujúcimi látkami. Systém riadenia rizika v oblasti ochrany pred požiarmi umožňuje aktívne odborným pracovníkom vstupovať do prípravy investičných akcií, ich realizácie, uvádzania do užívania až po samotné prevádzkovanie. Systém školení, tvorby prevádzkovej dokumentácie, preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovania miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a vykonávania cvičných požiarnych poplachov zabezpečuje neustále zlepšovanie stavu v oblasti ochrany pred požiarmi. Spoločnosť má výrobné prevádzky v dvoch lokalitách, a to v Šali a v Bratislave. Rovnako má v týchto lokalitách zriadené závodné hasičské útvary, ktoré sú zárukou bezpečnosti nielen pre vlastné prevádzky spoločnosti ale aj ich okolie.

Dôležitosť oblasti riadenia rizika podčiarkuje skutočnosť dosahov prípadných priemyselných havárií spojených s disperziou vybraných nebezpečných látok mimo areál podniku do obývaných oblastí. Okrem systému riadenia rizika je veľká pozornosť venovaná prvkom havarijnej odozvy. Spoločnosť má zavedený program prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostný riadiaci systém.

Informácia pre verejnosť:

Lokalita Šaľa

Lokalita Bratislava

Lokalita Strážske

Program prevencie

Spoločnosť má vypracovaný havarijný plán a pravidelne sa vykonáva výcvik zvládnutia prípadnej havárie.

V oblasti civilnej ochrany spoločnosť zabezpečuje starostlivosť o prostriedky individuálnej ochrany a o ochranné stavby CO. Súčasťou plnenia úloh civilnej ochrany je vyrozumenie a varovanie obyvateľstva a monitorovanie na ohrozenom území v prípade úniku nebezpečnej látky.

Duslo, a.s. sa aktívne podieľa na fungovaní dopravného a informačného nehodového systému (DINS) a zabezpečuje činnosť celoslovenského koordinačného strediska pri vzniku mimoriadnych udalostí pri preprave nebezpečných látok.

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT